Ocena i rehabilitacja niemowląt

Dziecko urodzone przedwcześnie dojrzewa w niefizjologicznych dla jego organizmu warunkach. Trudno więc spodziewać się, że wszystkie etapy rozwoju będą przebiegały dokładnie tak samo jak u dziecka urodzonego o czasie.

Kluczem do zrozumienia specyfiki i zagadek rozwoju dziecka urodzonego przedwcześnie jest nie tylko ocena wieku biologicznego (czasem też różnego od wieku skorygowanego), ale również tempa dojrzewania jego organizmu, czyli wszystkich procesów, na bazie których dziecko może zdobywać kolejne umiejętności.

Proces rehabilitacji ma różne poziomy zaawansowania, różny zakres i rodzaj interwencji. Dotyczy to również technik terapeutycznych, które są w zasadzie tylko narzędziem terapeuty. Zgodnie z zasadą: technika jest dla terapeuty, dziecko ma jej nie czuć, tylko dzięki niej uczyć się realizować swoje cele. Jeśli chodzi o cele – w przypadku dzieci, na każdym poziomie rozwoju – można je w odpowiedni sposób zaaranżować, adekwatnie do ich potrzeb, możliwości, ograniczeń i zainteresowań.

Trzy poziomy interwencji:

Image
 • Asystowanie w procesach dojrzewania kompetencji i umiejętności dziecka
  To precyzyjnie zaplanowany i realizowany sposób aranżacji otoczenia i czynności dnia codziennego dziecka i rodziny, tak by zapewnić optymalne warunki dla jego rozwoju. Realizowany jest w przypadku, kiedy wcześniak prezentuje cechy rozwoju usprawiedliwione jego niedojrzałością i historią. Jednym z elementów wspierania rozwoju jest system Handlingu. W skrócie, są to uniwersalne, możliwe do niezbędnej adaptacji sposoby i strategie postępowania z dzieckiem w trakcie wszystkich czynności dnia codziennego: opieki, pielęgnacji, kąpieli, karmienia, zmiany pieluchy i pozycji, podnoszenia, noszenia, odkładania, zabawy i wszelkich możliwych zdarzeń i czynności, które rodzice wykonują przy dziecku, z dzieckiem i dla niego. Techniki te pozwalają również ułatwiać samemu dziecku jego spontaniczną aktywność. Bazą Handlingu są opracowane w ramach szkoły terapii neurorozwojowej NDT-Bobath techniki obsługi dziecka. Bez tego elementu trudno sobie wyobrazić jakąkolwiek stymulację rozwoju, na jakimkolwiek poziomie wiekowym i rozwojowym dziecka.

 • Wczesna stymulacja rozwoju
  W zasadzie każde działanie wobec innej osoby jest jakąś stymulacją. W tym przypadku chodzi jednak o techniki modyfikowania zachowania i aktywności dziecka przy wykorzystaniu precyzyjnych technik i aranżacji otoczenia, tak by z jednej strony ułatwiać mu w każdej chwili aktywność z wykorzystaniem możliwie najbardziej prawidłowych mechanizmów ruchu, postawy i zachowania. Z drugiej strony, by ograniczać takie chwile i sposoby aktywności, w których dziecko korzysta z nieprawidłowych, jeszcze jednak niepatologicznych mechanizmów ruchu, postawy i zachowania.

 • Terapia
  Najbardziej zaawansowana, specjalistyczna forma interwencji, która integrując we wcześniejsze dwie formy, korzysta dodatkowo z wysokospecjalistycznych technik poszczególnych szkół terapii. Te najbardziej zaawansowane działania zaleca się w przypadku stwierdzonych albo w wysokim stopniu prawdopodobnych poważnych zaburzeń, dysfunkcji czy schorzeń i/lub ewentualnych ich powikłań.

Rehabilitacja niemowląt

 • Ocena rozwoju psychoruchowego wcześniaków i niemowląt z grup podwyższonego ryzyka.

 • Prognoza rozwoju psychoruchowego wcześniaków i niemowląt prowadzona na podstawie standaryzowanych testów oceny wg Prechtl’a oraz TIMP (Test of Infants Motor Performance).

 • Terapia wcześniaków i niemowląt zagrożonych rozwojem mózgowego porażenia dziecięcego.

 • Terapia wcześniaków i niemowląt z zaburzeniami napięcia, asymetrią posturalną, opóźnieniem psychoruchowym.

 • Terapia niemowląt z wrodzonymi wadami stóp (stopa końsko-szpotawa, stopa końska).

 • Terapia niemowląt z kręczem szyi.

 • Terapia niemowląt z okołoporodowym uszkodzeniem splotu barkowego.

 • Terapia niemowląt z wadami wrodzonymi (przepuklina oponowo-rdzeniowa, artrogrypoza, achondroplazja itp.).

 • Terapia niemowląt z zespołami genetycznymi (zespół Downa, zespół Lowe’a, zespół Prader-Willi itp.).

 • Instruktaż dotyczący prawidłowej pielęgnacji oraz prostych ćwiczeń i zabaw dla rodziców.

 • Kinesiotaping (plastrowanie terapeutyczne) wspomagający terapię.

Umów się na pierwszą wizytę lub dowiedz się więcej - Zadzwoń!